فهرست

خلاصه عملکرد بیمارستان در سال 1401

 

 

خلاصه عملکردمرکزدرمانی شهیدیحیی نژادسال 1401
1 کل پذیرفته شده دردرمانگاه اورژانس 106525    
2 کل پذیرفته توسط EMS 3833    
2 کل پذیرفته شده دربخش اورژانس 5737    
4 کل انتقالی ازاورژانس به بخشها 4886    
6 کل ترخیص شده کمتراز6ساعت ازاورژانس ۶۷۲۴    
7 فوت شده اورژانس هنگام مراحعه قبل از24ساعت فوت بعداز24ساعت
    133 5 19
         
8 کل پذیرفته مستقیم دربخشها بدون احتساب انتقال از  اورژانس 10862    
9 کل ترخیص شده ازبخشها 10249    
10 کل فوت شده سایربخشهابدون احتساب اورژانس قبل از24ساعت بعداز24ساعت  
    13 245  
11 درصدفوت شده 2.4
12 درصداشغال تخت یکساله 72%
13 متوسط روزبیمار 5
14 زایمان طبیعی کل زایمان طبیعی درصدزایمان طبیعی به کل زایمان  
    640 49.2  
15 سزارین کل سزارین درصدسزارین به کل زایمان  
    660 51  
16 کل تعدادمتولدین دختر 626    
17 کل تعدادمتولدین پسر 674    
         
18 عمل زنان  424    
19 تعدادکل اعمال جراحی عمومی وارتوپدی مواردسرپائی مواردبستری  
    5098 3143  
         
20 تعدادمراجعین به درمانگاه تخصصی 76973    
21 مراجعین به آزمایشگاه 12239 51631  
         
22 مراجعین به رادیولوژی 27039 4227  
23 تعدادسونوگرافی 689 2919  
24 تعداد سی تی اسکن 7062 3950  
  کل مراجعین به بخش  تصویربرداری 34790 11096