فهرست

تقدیر از پرسنل بیمارستان در جلسه موسسه خیریه بیمارستان 1402/2/14

جلسه موسسه خیریه بیمارستان در سالن همایش بیمارستان با حضور اعضا  برگزار گردید وبعد از بحث وتبادل نظر در مورد مسائل مطروحه

در پایان جلسه از سرکار خانم صلصالی وسرکار خانم گوهر موسوی به جهت کمک خیرخواهانه به بیمارستان و جذب خیر جهت خرید  دستگاه

نور درمانی تقدیر بعمل امد  در غیاب خانم موسوی  سرپرستار محترم  بخش خانم درخور  لوح تقدیر را دریافت نمودند.