فهرست

تاریخچه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد

موسسه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد

 

 

 

موسسه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال 1397  به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی وبا توجه به سنت

مرضیه انبیا گرامی و  بهره گیری از توانمندی های مادی ومعنوی خیرین وتشویق وترغیب توانگران ونیک اندیشان در گسترش

امور بهداشتی ودرمانی با عنایت به مشروعیت قانونی موسسات  ،جمیعت ها وانجمن ها در راستای سیاست کلی نظام تاسیس

گردید .

 

مشارکت فعال، تعامل اندیشه وجلب کمک و یاری خیرین به انجام امور خیر در زمینه بهداشت ودرمان بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل از اهداف اولیه این موسسه می باشد.

 

اعضا اصلی وعلی البدل موسسه خیریه عبارتند از:   

1-دکتر محمد سالکی           2-  دکتر علی رضا سفیدچیان         3-   مهندس علی داودی       4-    دکتر پیام سعادت 

5-دکتر اصغر تقی نتاج           6-   آقای عیسی علی زاده             7-   دکتر مصطفی قاسم زاده    8-  آقای امیر قلی تبار

9- دکتر احمد قاسمی              10-  آقای عادل عبداله زاده            11-  دکتر فرزان خیر خواه       12-  دکتر محمد حسین پور

 

پروانه فغالیت موسسه خیریه در تاریخ  1400/4/8    با شماره ثبت   1060    صادر گردید.

 

از ابتدای شروع فعالیت موسسه خیریه   بیمارستان شهید یحیی نزاد    تا به امروز حدود  مبلغ   200/000/000/000 ریال به این موسسه از طرف خیرین جهت ساخت   ،تعمیر   ،  بازسازی   بخش ها و خرید تجهیزات اهدا گردیده است.