فهرست

انتصاب مدیر پرستاری بیمارستان

 

روابط‌عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد

طی حکمی از سوی « #دکترپیام سعادت» ریاست بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، « #سر کار خانم حورا محمودیان بعنوان مدیریت پرستاری بیمارستان  منصوب شد و از زحمات « #سر کار خانم مریم هاشمی» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.