فهرست

مرحوم رحیم نصرالله زاده در اثر تصادف و خونریزی مرگ مغزی

مرحوم رحیم نصرالله زاده در اثر تصادف و خونریزی مغزی از سوی پزشکان Icu 2بیمارستان شهید یحیی نژاد مرگ مغزی اعلام گردید . با همکاری کادر درمانیIcu2و آقای اکبری و خانواده ایثار گر مرحوم اهدا عضو گردید . ‌ ‌‌‌