فهرست

برنامه درمانگاه 1401

برنامه درمانگاه 1401

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

پاکزاد

 

امامی

 

نورباران

باقرپور

امامی

ابراهیمیان

زاهدیان

فرزانه

 

  طاهری 

علیجانپور

باقرپور

جراحی عمومی

انجیل الی

جعفریان

جعفریان

انجیل الی

قارویی

اسماعیلی

انجیل الی

جعفریان

 

انجیل الی

قارویی

سالکی

داخلی

 

آریانیان

آریانیان

عزیزی

عزیزی

شیرزادیان

قاسم زاده

عزیزی

شیرزادیان

شیرزادیان

آبادیان

پوست

 

 

 

خالق زاده

 

خالق زاده

حسین آبادی

 

 

خالق زاده

       شیرزادی

 

ابروتن

قلب

داوودی

 

بابازاده

صادقی

احمدی

شکری

محسنی

 

 

یگانه

 

شکری

عفونی

نامدار

بتیار

حمزه پور

خورشیدیان

سفیدچیان

خورشیدیان

رمضانی

حمیدیا

 

مسعودی خیرخواه

رمضانی

رمضانی

موعودی

روان پزشکی

روشنی

جوکار

قارویی

توسلی

آوری

روشنی

نعمتی

قارویی

آوری

جوکار

نعمتی

ارتوپدی

 

 

ثریایی

 

ثریایی

 

ثریایی

 

ثریایی

 

ثریایی

بیهوشی

مصطفی اسماعیل نیا

 

 

 

 

 

حاجی نوری

 

یزدانی

 

امیر حسین زهره وند

ولی زاده

نورولوژی

نوروسرجری

 

 

 

 

اوشیب نتاج

 

 

 

 

 

 

طب فیزیکی

بغدادی

 

بغدادی

 

بغدادی

 

آقاجانی

 

آقاجانی

 

 

آقاجانی

اطفال

 

تیموریان

 

 

 

تیموریان

 

 

تیموریان

تیموریان

 

ارولوژی

 

-

-

-

دلدار

-

-

-

-

-

  •  

گوش .حلق.بینی

 

 

 

 

دایی زاده

 

 

 

 

 

 

تغذیه

مهدی نیا

تقوی

چاله کانی

خدامی

اتقانی

سمیرا سیلاخوری

چاله کانی

باعث

تقوی

عدنانی

اسدالهی

امیر سلیمانی

 

مهدی نیا

صارمی

اسدالهی

تقوی

باعث

امیری

امیر سلیمانی

مهدی نیا

امیرسلیمانی

چاله کانی

خزایی

زنان وزایمان