فهرست

برنامه درمانگاه 1402

برنامه درمانگاه 1402

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

پاکزاد

 

امامی

 

نورباران

نوری

امامی

ابراهیمیان

 

فرزانه

 

   

علیجانپور

باقرپور

جراحی عمومی

انجیل الی

عباس زاده

عباس زاده

قارویی

اسماعیلی

عباس زاده

عمران پور

عمران پور

انجیل الی

قارویی

سالکی

داخلی

 

آریانیان

آریانیان

عزیزی

عزیزی

شیرزادیان

قاسم زاده

عزیزی

شیرزادیان

شیرزادیان

آبادیان

پوست

 

 

 

 

آذری

خالق زاده

حسین آبادی

 

 

 

      شیرزادی

 

ابروتن

قلب

داوودی

 

بابازاده

صادقی

احمدی

 

محسنی

 

 

یگانه

 

 

عفونی

 

بتیار

حمزه پور

خورشیدیان

سفیدچیان

خورشیدیان

رمضانی

حمیدیا

حسینی

مسعودی خیرخواه

رمضانی

رمضانی

موعودی

روان پزشکی

روشنی

جوکار

قارویی

توسلی

آوری

روشنی

نعمتی

روشنی

آوری

جوکار

نعمتی

ارتوپدی

 

 

ثریایی

 

ثریایی

 

حامدی

 

حامدی

 

ثریایی

بیهوشی

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

اوشیب نتاج

 

 

 

 

 

رحیمی

طب فیزیکی

بغدادی

 

بغدادی

 

بغدادی

 

آقاجانی

 

آقاجانی

 

 

آقاجانی

اطفال

 

تیموریان

 

 

 

تیموریان

 

 

تیموریان

تیموریان

 

ارولوژی

 

     

 

  حاجی نوری شیروانی یزدانی زهره وند

 

مغز واعصاب

 

 

 

شیخی

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه

مهدی نیا

تقوی

چاله کانی

اولادی

پهلوان

سمیرا سیلاخوری

چاله کانی

باعث

تقوی

عدنانی

اسدالهی

اسدالهی

امیر سلیمانی

 

مهدی نیا

صارمی

اسدالهی

تقوی

باعث

امیری

امیر سلیمانی

مهدی نیا

امیرسلیمانی

چاله کانی

باعث

اولادی

زنان وزایمان