فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی بانوان

کـارگـاه آمـوزشی بـانـوان بـا تـدریـس متخـصصیـن محتـرم زنـان و نـازایـی؛ خـانـم دکتـر امیـری ـ خـانـم دکتــر خزایـی

 

بـر گـزاری کـارگـاه آمـوزشی بـانـوان بـا تـدریـس متخـصصیـن محتـرم زنـان و نـازایـی؛ خـانـم دکتـر امیـری ـ خـانـم دکتــر خزایـی

 

زمان: روز سه شنبه 9 مهر ماه ساعت 11 صبح

مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید یحیی نژاد

جهت ثبت نام در کارگاه با شماره 32223056 تماس حاصل فرمایید.

(شرکت برای عموم آزاد و رایگان می باشد)