فهرست

برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی در بیمارستان

30 فروردین زادروز حکیم دانشمند " اسماعیل جرجانی " که به روز علوم آزمایشگاهی نام گرفته است.

فرخنده مراسم جشن باشکوهی را باحضور ریاست بیمارستان شهید یحیی نژاد ، جهت بزرگداشت این روز ، پرسنل زحمتکش آزمایشگاه بیمارستان برگزار نمودند.