فهرست

پانزدهمین جلسه هم اندیشی تیم اعتباربخشی بیمارستان با حضور مسئول محترم پرستاری معاونت درمان دانشگاه

گروه اعتباربخشی بیمارستان در روز سه شنبه مورخ  8 / 1 / 96 جلسه‌ هم اندیشی با حضور مسئول پرستاری معاونت درمان دانشگاه ، مسئولین ارشد بیمارستان و سرپرستاران بخش های مختلف درمانی و سایر واحدها را در سالن کنفرانس این مرکز برگزار نمود.

در این جلسه آقای محمد  امامقلی زاده در خصوص مراحل استقرار سیستم اعتباربخشی شامل :  تدوین خط‌ مشی‌ها و روش‌های اجرایی ، تدوین فرآیندهای کاری ، تدوین فرم جمع‌آوری اطلاعات ، برنامه بهبود کیفیت و ممیزی توضیحاتی را به اعضاء ارائه نمودند.