فهرست

افتتاح همزمان 1000تخت روانپزشکی در سراسر کشور توسط دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل ، همزمان 1000 تخت روانپزشکی در سراسر کشور توسط دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت وهمچنین 68 تخت بخش روانپزشکی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل با حضور جمعی از مسئولین دانشگاهی و بیمارستانی افتتاح و به بهره برداری رسید .