فهرست

درگذشت همکار خدوم و خوشنام بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

بـا نهـایـت تـأسف و تأثر درگـذشـت همکـار گـرامـی جـواد جـلالـی نیـا  را به کلـیه پـرسنـل خـدوم و زحمـت کـش بیمـارستـان شهیـد یحیـی نـژاد و خـانـواده آن مـرحـوم  صمیمـانـه تسلیـت عـرض نمـوده،  و بـرای آن عـزیـز از دسـت رفتـه غفـران الهـی و علـو درجـات  مـسئلت مـی نمـائیـم.