فهرست

برپایی غرفه مامایی در دانشگاه بابل همزمان با روز جهانی ماما

همزمان با شروع روز جهانی ماما ؛ بخش زایشگاه این مرکز نیز فعالیت خود را در نمایشگاه مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل درغالب برپایی غرفه آغاز نموده و به انجام فعالیت پرداخت. نمایشگاه دستاوردهای ترویج زایمان طبیعی با همکاری ماماهای شاغل در حوزه بهداشت ، درمان و آموزش دانشگاه و نیز دانشجویان مامایی برگزار گردید، در روز برگزاری نمایشگاه  ریاست و مدیریت بیمارستان همراه با مسئولین دانشگاهی ازغرفه زایشگاه این مرکز بازدید نمودند .

گفتنی است : واحد مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف ارتقاء امر زایمان طبیعی و اهمیّت آن در جامعه، اقدام به برپایی نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی و فرزندآوری بمناسبت روز جهانی ماما در این دانشگاه نمود .