فهرست

اولین دوره انتخابات هیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد - پاییز 97

اولین دوره انتخابات هیئت مدیره موسسه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد با حضور معاون درمان آقای دکتر قاسم زاده و جمعی از خیرین بنام شهرستان بابل به همراه مسئولین و همکاران بیمارستان انجام پذیرفت .