فهرست

جشنواره ترویج زایمان طبیعی

سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل

سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی همراه با برپایی غرفه های نمایشگاهی با محوریت سیاست های جمعیتی در سه شاخه اهداف جشنواره ، محورهای جشنواره و برنامه های جشنواره توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهار راه آیت ا... سعیدی برگزار گردید .

واحد بلوک زایمان بیمارستان شهید یحیی نژاد در یکی از این غرفه ها حضور پیدا کرد .این غرفه با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شد.