فهرست

بازدید معاون محترم درمان و همراهان

بازدید جناب آقای دکتر مصطفی قاسم زاده معاون محترم درمان و دکتر هاشمی مدیر درمان و همراهان

ضمن عرض تبریک صمیمانه به مناسبت انتصاب دکتر مصطفی قاسم زاده بعنوان معاون محترم درمان و ضمن قدردانی از تلاش های جناب آقای دکتر شریفی، طی بازدیدی که در روز سه شنبه از بیمارستان شهید یحیی نژاد بعمل آوردند مسائل و مشکلات ذیل مورد تاکید و بررسی بیشتر قرار گرفت:

1- آشنایی با روند درمانی جاری بیمارستان، نواقص و کمبود های انسانی و تجهیزاتی

2- پیگیری و آشنایی بیشتر با طرح تفصیلی ساخت بیمارستان جدید

3- تهیه سند تحول بیمارستان