فهرست

بازدید دکتر نوین نیکبخش معاون آموزشی دانشگاه

بازدید از ساختمان های آموزشی نوساز بیمارستان

آقای دکتر نیکبخش به اتفاق همراهان از فضاهای آموزشی در حال ساخت بیمارستان بازدید مبسوط به عمل آوردند. در این بازدید آقای دکتر سالکی رئیس بیمارستان و دکتر حسین پور مدیر بیمارستان توضیحات جامع و کاملی از این مکانها ارائه داده و خواستار تخصیص بودجه کافی و بموقع برای اتمام کار شدند. اقای دکتر نیکبخش با ابراز رضایتمندی از این مکانهای تخصیص داده شده به فضای آموزشی قول مساعد دادند که بودجه های تخصیص داده شده را تسهیل فرمایند.