[فارسی] [ English ]
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

   مرکزآموزشی ودرمانی شهیدیحیی نژاد

بابل -خیابان مدرس -خیابان مصطفی خمینی

تلفن :7-01112223594

27-01112291426

01112291424

 01112291225

فکس :2225035

آدرس سایت:   yahya.mubabol.ac.ir  

 
 
>
 
 
 
بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل